Prihvatanje pravila

Ovaj dokument i svi dokumenti navedeni ispod zajedno čine Pravila korištenja kupoprodajnog portal BH TREASURES.
Portal BH Treasures je kupoprodajni portal autentičnih, ručno rađenih proizvoda žena iz Bosne i Hercegovine i osnovan je sa ciljem promocije kulturnog naslijeđa Bosne i Hercegovine.
Pravila korištenja predstavljaju pravno obavezujući akt za sve korisnike Portala BH Treasures. Prihvatanjem Pravila korištenja saglasni ste sa uslovima pod kojima Portal BH Treasures nudi pristup i korištenje portala, kao i pravilima za pristup i korištenje aplikacija i drugih usluga koje se nalaze na portalu. Iako je tekst obiman, savjetujemo da ga pročitate pažljivo i da u korištenju Portala BH Treasures poštujete sva pravila jer time doprinosite efikasnijem i sigurnijem radu platforme. Korištenje Portala BH Treasures i aplikacija u vezi sa portalom u daljem tekstu će se (u ovom i svim ostalim dokumentima) zajednički nazivati kao „Usluga“ ili „Usluge“. Korisnik Usluga je svaka osoba koja pristupa Portalu i/ili koristi Usluge, što podrazumijeva korisnike koji putem Portala kupuju Artikal. U trenutku pristupa Portalu, postajete Korisnik i obavezuje Vas ovaj dokument. Svi posjetitelji Internet stranice će se u ovom i svim ostalim dokumentima zajednički nazivati „Korisnik“ ili „Korisnici“, odnosno „Vi“. Pravila korištenja i Politika privatnosti se primjenjuju na sve Korisnike. U pokušaju da pojednostavimo, navedeni dokumenti će se u daljem tekstu i u svim ostalim dokumentima zajedno označavati kao „Pravila“.

Opis Usluga

Portal BH Treasures je virtuelni prostor u vlasništvu Udruženja poslovnih žena u BiH koji nudi autentične bh.proizvode i omogućava Kupcima da ih razgledaju i kupuju. Također, Portal nudi i Usluge razgledanje Artikala različitim metodama pretrage; ostavljanja recenzija na kupljene Artikle od strane Kupaca; i druge popratne usluge dostupne radi ispunjenja svrhe Portala. Korisnici sami odgovaraju za istinitost, tačnost, vjerodostojnost, kao i općenito zakonitost svih podataka koje koriste na Portalu.

Korištenje

Prilikom korištenja Usluga Portala BH Treasures obavezni ste poštovati sve primjenjive zakone Bosne i Hercegovine.
Zabranjeno je bilo kakvo, ručno ili softversko neovlašteno kopiranje sadržaja ili dijelova sadržaja objavljenih na Portalu. Pod sadržajem se podrazumijevaju tekstualni sadržaji, komercijalne poruke – oglasi, grafički sadržaji, slikovni prikazi i svaki drugi sadržaj dostupan na Portalu. Sadržaj, izgled i općenito sve u vezi izgleda Portala predstavlja vlasništvo i autorsko djelo izdavača Portala, te će svako neovlašteno kopiranje, upotreba i drugi oblici umnožavanja istog ili sličnog dizajna, tekstova, znakova itd., smatrati povredom prava intelektualne svojine.
Mjere zbog kršenja Pravila

Od Vas se očekuje da ste u potpunosti upoznati i da se pridržavate Pravila Portala BH Treasures. U određenim slučajevima kršenja Pravila, Portal ima pravo poduzeti sve radnje koje su zakonom ili ugovorom dopuštene, a naročito ako: dajete netačne podatke; zloupotrebljavate podatke sa Portala; neovlašteno koristite Portal; kopirate sadržaj objavljen na Portalu; se neovlašteno predstavljate u ime Portala i Udruženja poslovnih žena u BiH; izazivate i širite rasnu, nacionalnu, etničku i vjersku mržnju; prekršite bilo koju odredbu propisanu Pravilima, zloupotrijebite Usluge koje nudi Portal na bilo koji drugi način.
Mjere se mogu primijeniti i u slučajevima kada nije došlo do kršenja Pravila, i to u cilju sprječavanja nastanka štete ili kad usljed određenog činjenja ili nečinjenja s Vaše strane dolazi do otežanja poslovne aktivnosti i/ili otežanja rada stranica Portala. Ako počinite neku nedozvoljenu radnju ili bilo kakvim drugim načinom nanesete štetu Portalu, imamo pravo, ostvarivati svoja prava i sudskim putem.

Primjenjivo pravo

Na Pravila se primjenjuju zakoni Bosne i Hercegovine. U slučaju sudskog spora između Korisnika i Udruženja poslovnih žena u BiH, kao vlasnika Portala BH Treasures, nadležan je sud u Sarajevu.

Izmjene i dopune

Pravila su podložna izmjenama i dopunama, a važećom verzijom se smatra ona trenutno izložena na stranicama Portala.